Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

- de eigenaar: de eigenaar van de website;
- gebruik(en): alle denkbare handelingen;
- u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
- de content: alle in de website aanwezige inhoud;

Het onderstaande is van toepassing op de website die u thans bekijkt. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij de eigenaar. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Nadere informatie
Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons opnemen of bezoek de website van Nunc Ius die voor ons deze disclaimer heeft opgesteld. Wij en Nunc Ius behouden ons alle rechten voor.

Disclaimer

This disclaimer shall apply the following:

- the owner: owner of the website and its contents;
- usage: all possible actions;
- you: visitor of this website;
- content: all content included and present on this website.

The following applies to the website you are currently visiting. By visiting (using) this page you agree with this disclaimer.

The content of this website has been created with the upmost care by the owner of this website, however, the owner accepts no liability with regard to possible inaccuracies of the published contents displayed.

The owner is not responsible for content on the linked files and / or websites linked to this website. The use of the information on this website is free of charge as long as you do not copy, distribute or otherwise use or misuse this information. You may only reuse the information on this website according to the rules of mandatory law.

It is not permitted to reuse text, photo material or other materials on this website without the express written permission of the owner. The intellectual property rests with the owner. Unauthorized or improper use of the content or parts thereof infringes intellectual rights. Permission to use the displayed content or parts thereof in publicly accessible places must be requested in writing.

Further information
If you have any queries or doubts you can contact the owner directly or visit the website of Nunc Ius who created this disclaimer. All rights remain with owner and Nunc Ius.